ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                 intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 27.196/22.09.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.27.197/22.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

            În conformitate cu  prevederile  art. 28 şi art. 29  din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin (6) lit. ,,a” pct. 7 şi art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:


  
Art.1.Se aprobă Regulamentul de organizarea si functionare a Comisiei Locale  de ordine publică a municipiului Vatra Dornei,  în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
  
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 29/2011, HCL nr.78/2012, HCL nr.148/2012 si HCL nr.5/2013 se abroga.

     Art. 3. Primarul municipiului şi persoanele desemnate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                                                                                          Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului    

                Luminita Luminosu                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.183