ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRĀRE

privind  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei  şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2016

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                 intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

Avānd īn vedere:

- Expunerea de motive nr.27.199/22.09.2016 prezentată de Primarul Municipiului Vatra Dornei.

- Raportul  nr.27.200/22.09.2016 al compartimentului de resurse umane ;

- Prevederile art. 100, 107 şi 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   -Prevederile art. III din Ordonanţa de Urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

   Īn temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) , art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art.1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, a instituţiilor subordonate  si a Aparatului de lucru al Consiliului Local, conform anexei nr.1.

   Art.2. Se aprobă  Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, a instituţiilor subordonate si  a Aparatului de lucru al Consiliului Local, conform anexei nr. 2.

            Art.3. Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

            Art.4. Primarul Municipiului Vatra Dornei  prin aparatul de specialitate va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                                                                                          Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului    

                Luminita Luminosu                                                                                                                                                                                                                          

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.184