ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, precum si modificarea listei de investitii pentru anul 2016

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

            intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

      Având în vedere expunerea de motive nr.27.202/22.09.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.27.203/22.09.2016 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscale,  Legea nr.339/2015  a bugetului de stat pe anul 2016;

    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

      Art. 1 Se aprobă  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, conform influentei prevazuta in anexelele  nr.1  si 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aproba modificarea programului anual de investitii pentru anul 2016,  conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

       Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                   

 

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         Luminita Luminosu

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.185