ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea alocării sumei de 500 lei ca premiu în cadrul Galei Premiilor Asociaţiei Scriitorilor şi Artiştilor din Ţara Dornelor

                              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.27.205/22.09.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.27.206/22.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 500 lei, reprezentând premiul ,,Vasile Deac » la ediţia a VIII-a a Galei Premiilor Asociaţiei Scriitorilor şi Artiştilor din Ţara Dornelor.

Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local.

Art.3 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                                                                                          Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului    

                Luminita Luminosu                                                                                                                                                                                                                          

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.186