ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat

al municipiului Vatra Dornei

 

                                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.27.208/22.09.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.27.209/22.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”b”, precum şi art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aproba si se însuşeşte raportul de evaluare al terenurilor întocmit de SC LUCID EXPERT SRL Suceava.

          Art. 2  Se aprobă preţurile de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 3 Preţurile se aplică pentru solicitările de cumpărare a terenurilor începând cu 1 octombrie 2016.

          Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcţia economică, Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                                                                                          Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului    

                Luminita Luminosu                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.187