ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru  Duca Andreea pentru efectuarea unui tratament medical

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.27.211/22.09.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.27.212/22.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi 0completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1000 de  lei,  ajutor de urgenţă pentru Duca Andreea, pentru efectuarea  unui tratament medical.

          Art.2 Suma alocata la art.1 se va face pe baza de documente justificative.

         Art. 3 Primarul, prin Serviciul de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

                                                                                                          Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului    

                     Luminita Luminosu                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.188