ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 3000 de lei pentru  elevul Vitalie Lungu pentru   a participa la Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica de la Bhubaneswar-India

 

                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.27.214/22.09.2016 prezentată de catre doamna consilier local Pastinaru Andreia Iuliana, raportul nr.27.215/22.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 3000 lei  pentru elevul Vitalie Lungu pentru   a participa la Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica de la Bhubaneswar-India.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

                                                                                                          Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului    

                     Luminita Luminosu                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.189