ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2016

 

                       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

      Având în vedere expunerea de motive  nr.1622/19.01.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1621/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si a sportului ,  Legea nr.186/2014  a bugetului de stat pe anul 2015;

    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2016 al municipiului Vatra Dornei, , conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

 

                                        Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.19