ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea a organigramei si a statului de funcţii şi Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.27.622/27.03.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.27.623/27.03.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile:

    - art.2 alin.2, anexa 2 din   HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze pilot, precum şi a listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti;

     - OUG nr.20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016;

      În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit.a si  lit.d pct. (6) lit. “a” , pct.3 precum şi art.45 alin.1,  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:       

            Art. 1 Se aprobă statul de funcţii al Spitalului Municipal Vatra Dornei, valabil incepand cu 01.10.2016, conform  anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se aprobă organigrama  Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2016, valabila incepand cu 01.10.2016, conform  anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3  Se aprobă statul de personal al Spitalului Municipal Vatra Dornei, valabil incepand cu 01.10.2016, conform  anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.4 Cu data prezentei se abroga HCL nr.73/2016.

Art.5 Primarul municipiului, prin Spitalul municipal Vatra Dornei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

                                                                                                          Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului    

                     Luminita Luminosu                                                                                                                                                                                                                          

 

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.190