ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 206 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str. Pinului f.n.

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.30747/19.10.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.30748/19.10.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            In conformitate cu prevederile Titlului X privind circulatia juridica a terenurilor din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei si unele masuri adiacente ;

            În temeiul art. 36 alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (1)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 -  Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Pinului, f.n,  în suprafaţă de 206 mp, identic cu nr.cadastral 36899 din CF 36899.

            Art. 2 - Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.

            Art.3 – Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art. 4 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

                                                                                                       Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.192