ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii suprafetei de 233 mp teren aferenta locuintei si curtii,  situat in Str.Ion Luca, nr.6,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Ifrim Mihai si Elena, proprietarii constructiei

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.30.762/19.10.2016  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.30.763/19.10.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafetei de 233 mp teren aferenta locuintei si curtii,  situat in Str.Ion Luca, nr.6, identic cu nr.cadastral 36906 din CF 36906, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ifrim Mihai si Elena, proprietarii constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 25  euro/mp conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 30% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare si diferenta in 12 rate egale/lunare/consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

                                                                                                       Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.197