ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind utilizarea excedentului bugetar aferent  anului 2015

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  06 ianuarie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.152/04.01.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.73/04.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art.58 alin.1 lit.a ale Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba utilizarea excedentului bugetar al sectiunii de functionare   aferent anului 2015, in suma de 650.643,29 lei astfel: 550.000 lei ca sursa de finantare  a investitiilor  ce se vor efectua in anul 2016, 100.643,29 lei pentru acoperirea golurilor de casa.

Art.2 Se aproba utilizarea excedentului sectiunii de functionare a Spitalului municipal Vatra Dornei  aferent anului 2015 in suma de 56.768,73  lei pentru acoperirea golurilor de casa.

Art.3 Se aproba utilizarea excedentului sectiunii de functionare a unitatilor de invatamant pentru acoperirea golurilor de casa astfel: Gradinita cu program prelungit de invatamant „Alba ca Zapada”: 16.104,80 lei, Scoala Gimnaziala nr.4: 1.691 lei, Liceul Teoretic „Ion Luca” 2.165,44 lei, Liceul Tehnologic „Vasile Deac” 2757,08 lei;

Art.4 Se aproba utilizarea excedentului  bugetului „Fonduri externe nerambursabile” in suma de 278.519,92 lei aferent avansului acordat in cadrul sectiunii de dezvoltare pentru UAT Municipiul Vatra Dornei, in calitate de promotor al proiectului , ca sursa de finantare a obiectivului de investitii finantat pentru anul 2016, tot in cadrul sectiunii de dezvoltare.

Art.5  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      POPESCU CONSTANTIN

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

06.01.2016

Nr.2