ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind validarea dispozitiei nr.1/04.01.2016 privind „aprobarea bugetului local - partial de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 cu sumele repartizate prin Legea nr.339/2015

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1631/19.01.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1630/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-          Dispoziţia Primarului  Municipiului Vatra Dornei nr.1/04.01.2016  privind aprobarea bugetului aprtial de venituri si cheltuieli pentru anul 2016;

-          prevederile  art. 82  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În temeiul art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1, alin. 6 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE

        Art. 1. Se aprobă validarea  Dispoziţiei nr.1/04.01.2016 a  Primarului Municipiului Vatra Dornei privind aprobarea bugetului partial de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prerzenta hotărâre.

     Art. 2. Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      POPESCU CONSTANTIN

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.20