ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii  cotei de 35/100 mp teren aferenta locuintei in suprafata de 27,30 mp  precum si a suprafetei de 13 mp teren aferent curtii, teren  situat in Str. Negresti, nr.8, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru   Horceag Ion, proprietarul  constructiei

 

                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.30.771/19.10.2016  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.30.772/19.10.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea cotei  de 35/100 mp teren aferenta locuintei in suprafata de 27,30 mp identic cu nr.cadastral 36068 din CF 36068 precum si a suprafetei de 13 mp teren aferent curtii, identic cu nr.cadastral 36067 din CF 36067,  teren  situat in Str. Negresti, nr.8, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru   Horceag Ion, proprietarul  constructiei

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 30  euro/mp conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 30% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 24 de rate egale/lunare/consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

                                                                                                       Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.200