ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  închirierea unui  spaţiu in incinta Policlinicii Vatra Dornei,

d-nei  Cercel Mirela Corina pentru  amenajarea unui cabinet medical individual–specialitatea igiena si sanatate publica

 

                                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.30786/19.10.2016 a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.30787/19.10.2016 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba închirierea unui spaţiu in incinta Policlinicii Vatra Dornei in suprafata de 12,64 mp precum şi cota parte din spaţiile de folosinţă comună-  in incinta Policlinicii Vatra Dornei, cu sediul in Str.Mihai Eminescu nr.26,  d-nei  Cercel Mirela Corina, pentru amenajarea unui cabinet medical- specialitatea igiena si sanatate publica.

        Art.2 Pretul chiriei va fi de 3 lei/mp/luna, conform Anexei nr.5 la HCL 176/2015  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si tarifelor pentru anul 2016.

       Art.3  Primarul, prin Serviciul Venituri şi Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

                                   Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.204