ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2017 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

 

                                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.30789/19.10.2016 a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.30790/19.10.2016 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) lit.(a) precum si art.464 alin.(2) lit.”q” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit.(b) raportat la art.36 alin. (4)lit."c" , precum şi art. 45 alin.(1) si alin.(2) lit.(c) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba scutirea de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2017 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor- apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei si Casa Vladimir apartinand Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, precum si terenul aferent acestora, pentru anul 2017.

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

                                   Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.205