ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea sumei necesare pentru achizitionarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu  ocazia Sarbatorilor de Craciun 2016

 

                                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.30792/19.10.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.30793/19.10.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In baza prevederilor Legii nr.76/2002  asistentei sociale, coroborate cu cele ale art.36, alin(2) lit.d si alin(6) lit.a) pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1 Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 9900  lei pentru achizitionarea de tichete sociale ce vor fi atribuite persoanelor cu nevoi sociale, cu ocazia sarbatorilor de Craciun 2016.

Art.2 Se vor acorda 330 de tichete sociale, fiecare in valoare de 30 de lei.

Art..3 Primarul municipiului  prin Directia de Asistenta sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

 

                                   Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.206