ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36344– in suprafata de 429 de mp, situat in Str. Calea Transilvaniei, nr.20,  Vatra Dornei, jud.Suceava

 

                           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

            Având în vedere expunerea de motive nr. 30.798/19.10.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.30.799/19.10.2016  al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil.
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 36344– in suprafata de 429 de mp, situat in Str.  Calea Transilvaniei, nr.20, intravilan, jud.Suceava astfel:

-          imobilul cu nr.cadastral 37257  situat in Str.Calea Transilvaniei,nr.20,  avand suprafata de 143   mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

-          imobilul cu nr.cadastral 37258 in Str.Calea Transilvaniei,nr.20,  avand suprafata de 286 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

    Art.2 Se insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str. Calea Transilvaniei,nr.20, conform anexei la prezenta hotarare.

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art. 5. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

 

                                   Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.208