ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de ocupare  a funcţiilor publice, pe anul 2017,  pentru  aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei

 

                           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

Având în vedere: - expunerea de motive nr.30801/19.10.2016 prezentată de primarul municipiului;

- avizul  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

- raportul compartimentului de specialitate nr.30802/19.10.2016;

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

În temeiul prevederilor: -art.23 alin.1, lit.a – g din Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- cap.III – Ealboarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din administraţia publică locală din Ordinul nr. 7660/2006 – privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

- art.6 lit.a, art.7 şi art.17, alin1 din Hotărârea nr.611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit.a  şi alin. (3) lit.b, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:        

Art. 1  Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017, pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2  Primarul municipiului, prin Serviciul Resurse Umane – Salarizare, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

 

                                   Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.209