ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea aprobarea sumelor necesare  organizarii concursului “Dorna Wild Mushing Editia I-  20-21 februarie 2016”

 

                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.1634/19.01.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1633/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1  Se aprobă finanţarea concursului “Dorna Wild Mushing Editia I care se va desfăşura în perioada 20-21 februarie 2016, la Vatra Dornei cu suma de 7500 lei.

          Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Serviciul de Promovare a Turismului şi Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

 

                                        Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.21