ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Studiului privind reglementarea circulatiei rutiere si pietonale in Municipiul Vatra Dornei, in vederea asigurarii sigurantei si fluiditatii circulatiei”

 

                                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 30804/19.10.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.30805/19.10.2016  al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
   
In conformitate cu prevederile art. 5 alin.1, art.128 alin.1 lit.b si d din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

         In baza art.3 alin.1 lit.g, art. 20 alin.1, alin.2 lit.a din OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, coroborat cu art.23 alin.1 lit.c, alin.2 lit.c din HG 955/2004.

         In temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.6 lit.a pct.7, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba „Studiul privind reglementarea circulatiei rutiere si pietonale in Municipiul Vatra Dornei, in vederea asigurarii sigurantei si fluiditatii circulatiei”, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2  Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

 

                                   Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.210