ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea datei de incepere, respectiv a intreruperii furnizarii energiei termice pentru consumatorii racordati la sistemul de termoficare din Municipiul Vatra Dornei

 

                                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 30807/19.10.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.30808/19.10.2016  al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
         
In conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul nr.483/2008 privind aprobarea Contrractului cadru de furnizare a energiei termice;

         In temeiul art.36 alin.2 lit.(b), alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba data inceperii furnizarii energiei termice de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, pentru consumatorii racordati la sistemul de termoficare din Municipiul Vatra Dornei -01.10.2016, iar ca data de intrerupere a furnizarii energiei termice de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, pentru consumatorii racordati la sistemul de termoficare din Municipiul Vatra Dornei- 31.04.2017.

Art.2  Primarul municipiului, prin Centrala Termica pe deseuri din lemn, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

 

                                   Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.211