ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea înscrierii obiectivului de investițiiConstruire bazin de înot didactic  în municipiul Vatra Dornei  în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public și Social, subprogramul Bazine de Înot

 

                                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.30810/19.10.2016 a Primarului, raportul nr.30811/19.10.2016 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A;

În temeiul prevederilor art.68 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, ale art.36, alin.4, lit.d, alin.5, lit.c şi art.45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă înscrierea obiectivului de investiții “Construire bazin de înot didactic  în municipiul Vatra Dornei  în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public și Social, subprogramul Bazine de Înot “ finanțat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A.

Art.2 (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a terenului aflat în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, în suprafață totală de 3362 mp, identificat prin CF 37526, nr.cadastral 37526, situat în strada Mălinilor fără număr, către Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A, în vederea construirii unui bazin de înot didactic în municipiului Vatra Dornei.

         (2) Consiliul local al municipiului Vatra Dornei se obligă elibereze terenul menționat la art.2, alin.1, asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilități (apă, energie, canalizare) aferente construcției, până la limita amplasamentului şantierului.

Art.3 Se aprobă  pastrarea  destinatiei  cladirii,  timp  de  minim  15 ani  dupa  finalizarea investitiei.

   Art.4 Municipiul Vatra Dornei se  angajeaza  sa  suporte  cheltuielile  de  mentenanta  și gestionare a investitiei pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care i nvestitia va fi data în exploatare.

        Art.5 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

                                   Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.212