ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

 

                                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.30813/19.10.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.30814/19.10.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului precum şi a prevederilor Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul CSM ,,Dorna”Vatra Dornei,  aprobat prin HCL nr. 94/2004, modificat prin HCL nr. 156/2007 si HCL nr.152/2009;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a” pct.5,6 şi art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se modifică art.1, din HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, după cum urmează:

Jucătorii, antrenorii si organizatorii competitiei, vor primi următoarele prime:

-    victorie în deplasare – 50 lei

-    victorie acasa – 25 lei

-    meci egal în deplasare – 25 lei

Art. 2 Primarul municipiului, prin  Directia economica  şi  Clubul Sportiv Municipal, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

                                   Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.213