ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  achizitia a 20 de casute din lemn  tip targ pentru evenimente culturale

 

                                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

      Având în vedere expunerea de motive nr.30.819/19.10.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.30.820/19.10.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice;

    În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b”  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

      Art. 1 Se aprobă   achizitionarea a 20 de casute din lemn  tip targ pentru evenimente culturale.

      Art.2 Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 60.000 de lei fara TVA pentru achizitionarea casutelor prevazute la art.1

      Art.3 Primarul municipiului, prin Directia Salvamont si Direcţia   economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

                                   Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.215