ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii   unui minipatinoar care va fi amplasat in Parcul Municipal Vatra Dornei

 

                                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “e” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea  unui minipatinoar care va fi amplasat in Parcul Municipal Vatra Dornei.

Art. 2 Preţul  închirierii minipatinoarului descris la art.1  va fi de 65.000 lei/3 luni.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia Salvamont si Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

 

                                   Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.216