ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTARARE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spatiu cu destinaţia de sediu Asociaţiei Profesionistilor din Centrele de Informare Turistica, in imobilul situat in Str.Garii, nr. 2

 

                                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.124  din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “c”, a art. 45 alin.(3)  si a art. 124 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – republicată – cu modificările şi completările ulterioare,

 

      HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba  atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu in cladirea Centrului National de Informare Turistica,  situata in Str.Garii, nr.2  in suprafata de 5,80 mp, cu destinaţia de sediu social, Asociaţiei Profesionistilor din Centrele de Informare Turistica.

         Art.2 Atribuirea spaţiului necesar funcţionării sediului Asociaţiei  Profesionistilor din Centrele de Informare Turistica se acordă pe durata de 10 ani.

         Art.3 -  Spaţiul va fi utilizat de către această  asociatie numai pentru realizarea scopului pentru care s-a constituit.

        Art.4 Se mandatează  primarul Municipiului Vatra Dornei să semneze contractul de comodat pentru spatiul atribuit conform art.1.

        Art.5 Primarul prin Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

 

                                   Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.217