ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru Simionescu Valentin pentru efectuarea  unei operatii la ochi

 

                                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei,  ajutor de urgenţă pentru   Simionescu Valentin, în vederea efectuării unei operatii la ochi.

            Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

 

                                   Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.218