ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

 privind aprobarea manifestarilor culturale  organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei  in cadrul primei editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, in perioada 1-31 decembrie 2016

 

                                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31 octombrie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) punctele 1, 4, 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă Programul manifestarilor culturale  organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei  in cadrul primei editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, in perioada 1-31 decembrie 2016, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

            Art. 2  Cheltuielile aferente organizării activităţilor cultural-educative cuprinse în program, în valoare de 108.300 lei, vor fi suportate din bugetul local de venituri şi cheltuieli, de la capitolul  cultura  recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

 Art.3. Primarul, prin   Directia Turism, Cultura, Salvamont si Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

 

                                   Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.10.2016

Nr.219