ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind Planul cu principalele activităţi ce se desfăşoară de Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2016 şi criteriile specifice de evaluare

 

 

                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Vatra Dornei nr.1637/19.01.2016 şi Raportul nr. 1542/19.01.2016 a Şefului Poliţiei Locale Vatra Dornei,

În baza art.30 lit.c) şi e) din Legea poliţiei locale nr.155/2010,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.”d” si alin.(6) pct.7, art.45 alin.(1), art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul cu principalele activităţi ce se desfăşoară de Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2016 şi criteriile specifice de evaluare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului şi Poliţia Locală Vatra Dornei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

 

                                        Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.22