ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, a bunului  imobilului – Staţie  transfer, proprietate publică a Municipiului Vatra Dornei, situat în municipiul Vatra Dornei str. Chiliei, F. N, Judeţul Suceava

 

                         Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

                  Întrunit în şedinţa  ordinară din data de 31 octombrie  2016

 

Având în vedere:

 Expunerea de motive  a primarului municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava înregistrată sub nr.30741/19.10.2016;

Raportul compartimentului de specialitate  din aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, înregistrat sub nr. 30742 din 19.10.2016;

Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei, servicii  comerţ şi agricultură – silvicultură;

Raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură, din cadrul Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;

Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, juridică şi de disciplină, respectarea drepturilor şi liberalităţilor cetăţenilor;

Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, nr. 64 din 18.10.2016 .

Prevederile art.874 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. c şi art. 45 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001- a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a deşeurilor în Judeţul Suceava, a bunului imobil – Staţie transfer, proprietate publică a Municipiului Vatra Dornei, situat în municipiul Vatra Dornei, str. Chiliei, F. N, Judeţul Suceava – realizat prin Programul PHARE, pe o perioadă de 20 de ani, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Predarea – preluarea imobilului prevăzut la art.1 se va face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al municipiu Vatra Dornei şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a deşeurilor în Judeţul Suceava, după delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale din Judeţul Suceava de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a deşeurilor în Judeţul Suceava.

Art.3   Domunl Boiarinof Cătălin din cadrul Serviciului DLMP – Primăria  Vatra Dornei şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de gestionare a deşeurilor în Judeţul Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri .

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA MIHAIELA

                 

                                                                               

                                                                                      Contrasemnează,

                                                                              Secretarul municipiului

                                                                                          Turcu Vasile

  Vatra Dornei 

      31.10.2016

     Nr.220