ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

Privind aprobarea  indicatorilor tehnico econimici,  ai investitiei  “ Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ” la faza  de Proiect tehnic, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  18 noiembrie   2016

 

       Având în vedere expunerea de motive nr.34586/15.11.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.34587/15.11.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 si 8 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice ; art.42 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

            Art 1. Se aprobă  documentatiei tehnico economica  elaborata  , la faza Proiect Tehnic  pentru investitia :  „Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

         Art 2. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investitiei, la faza b conform anexei  privind descrierea sumara a investitiei  :  „Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

            Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

Vatra Dornei

18.11.2016

Nr.222