ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  achizitia a 20 de casute  tip targ pentru evenimente culturale

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  18 noiembrie   2016

 

      Având în vedere expunerea de motive nr.34589/15.11.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.34590/15.11.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice;

    În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 alin.(2)  lit.(a), art. 115 alin. (1) lit. „b”  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

      Art. 1 Se aprobă   achizitionarea a 20 de casute tip targ pentru evenimente culturale.

      Art.2 Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 136.000 lei inclusiv TVA pentru achizitionarea casutelor prevazute la art.1

      Art.3 Cu data prezentei se revoca HCL nr.215/31.10.2016.

      Art.4 Primarul municipiului, prin Directia Salvamont si Direcţia   economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

18.11.2016

Nr.223