ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   modificarea si completarea statului de functii si a statului de personal a Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

                                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  18 noiembrie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.34592/15.11.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.34593/15.11.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile:

    - art.2 alin.2, anexa 2 din   HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze pilot, precum şi a listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti;

     -art.172 alin.(7) din Legea nr.95/2006 republicata privind reforma in domeniul sanatatii;

      În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit.a si  lit.d pct. (6) lit. “a” , pct.3 precum şi art.45 alin.1,  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:       

            Art. 1 Se aprobă modificarea si completarea statului de funcţii a Spitalului Municipal Vatra Dornei, valabil incepand cu 01.12.2016, conform  anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2   Se aprobă modificarea si completarea  statului de personal al Spitalului Municipal Vatra Dornei, valabil incepand cu 01.12.2016, conform  anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.3 Finantarea indemnizatiei salariale pentru postul suplimentat va fi asigurat de catre Ministerul Sanatatiiprin act aditional incheiat de catre DSP Suceava.

Art.4. Primarul municipiului, prin Spitalul municipal Vatra Dornei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

Vatra Dornei

18.11.2016

Nr.224