ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind  aprobarea  structurii organizatorice  a

Spitalului Municipal  Vatra Dornei

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  18 noiembrie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.34595/15.11.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.34596/15.11.2016compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

      Având în vedere prevederile art. 174, alin. (5) şi ale art. 182, alin. (1), litera d)   din  Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Capitolului III, pct.2, lit.c din strategia de secentralizare in sistemul de sanatate, aprobata prin HG nr.562/2009; Adresa nr.32.876/04.11.2016 a Spitalului Municipal Vatra Dornei;Avizul Ministerului Santatii nr.XI/A//65680/VVV/5630/02.11.2016;

      Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a) şi d), ale alin. (6), lit. a), Pct.”3”, ale şi  ale art. 115, alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă, structura organizatorica a Spitalului Municipal Vatra Dorneiconform anexei nr.1  la prezenta hotarare.

     Art. 2. Cu data prezentei se abroga HCL nr.33/2016.

     Art.3 Managerul Spitalului Municipal Vatra Dornei, Primarul Municipiului, prin aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

Vatra Dornei

18.11.2016

Nr.225