ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind  aprobarea   achizitionarii in sistem leasing pe o perioada de un an a unui autoturism marca Logan Laureate pentru Liceul tehnologic Vasile Deac care va fi folosit pentru scoala de soferi

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  18 noiembrie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

      Având în vedere prevederile art. 67 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale

      Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera (d) si alin.6 lit.(a) pct.1, 5, şi  ale art. 115, alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă, achizitionarea in sistem leasing pe o perioada de un an prin RCI Leasing Romania FN SA Bucuresti a unui autoturism marca Logan Laureate, cu capacitate cilindrica de 1461 cm3 pentru Liceul Tehnologic “Vasile Deac” care va fi folosit pentru scoala de soferi.

     Art. 2. Valoarea totala a finantarii solicitate este de 46.000 de lei, din care 10.000 de lei din bugetul Liceului Tehnologic “Vasile Dea” iar diferenta din bugetul local.

     Art.3 Se inlocuieste Loganul Liceului tehnologic Vasile Deac prin Programul Rabla 2016 in vederea desfasurarii activitatii de instruire practica de conducere auto a elevilor Liceului Tehnologic.

    Art.4 Se imputerniceste doamna Director a Liceului Tehnologic „Vasile Deac” Usatiuc Simona Iulia, legitimata cu CI seria SV nr.977130 pentru a reprezenta institutia la semnarea contractului de leasing privind achizitia autoturismului marca Logan Laureate.

   Art.5 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                             Turcu Vasile

Vatra Dornei

18.11.2016

Nr.226