ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1,  Sc.D,etaj.I,  ap.2, catre Popescu Cristinel si Nicoleta

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 noiembrie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.35.553/22.11.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.35.554/22.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 10, alin.(2) lit.a-d, f si g, alin.21-25 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.192 alin.1,2 lit.c, 4,5,8,9,10,11 lit.c, 12-14 din HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ale ordinului MinistruluiDezvoltarii Regionale si administratiei publice nr.373/2015
 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, prevederile art.1650, alin.1,, art.1652 din Codul civil, aprobat prin Legea nr.287/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; HCL nr.11/2015 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuintelor A.N.L. din municipiul Vatra Dornei;

           În temeiul  prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit .b), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                       HOTĂRÂRE: 

        Art.1. (a) Se aprobă vanzarea apartamentului tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1,  Sc.D,etaj.I,  ap.2, catre Popescu Cristinel si Nicoleta, in calitate de chiriasi ANL, conform contractului de inchiriere nr.3004/02.02.2004 si a actelor aditionale aferente acestuia.

       (b)Locuinta ce face obiectul prezentei hotarari este construita prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, este compusa din 2 camere, si balcon in suprafata de 10,82 mp, suprafata construita fiind de 85,71 mp, iar cea utila de 47,54 mp si suprafata parti comune de 15,94 mp, identic cu nr. Cadastral 32445-C1-U18 din CF 32445-C1-U18  si nu poate fi instrainata de proprietari pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acesteia.

         Art.2 (1)Vanzarea apartamentului ANL indicat la art.1 se va face cu plata in rate lunare, la stabilirea valorii finale de vanzare avandu-se in vedere valoarea de vanzare de 94438 lei, din care comisionul de 1% este in suma de 1027 lei.Valorile de  94438 lei si 1027 de lei sunt stabilite prin fisa de evaluare anexata la prezenta hotarare si se vor calcula in lei.

        (2) Ratele lunare vor cuprinde o dobanda care acopera dobanda de referinta a BNR la care se adauga doua puncte procentuale.Dobanda este cea valabila la data incheierii contractului de vanzare cumparare  si ramane neschimbata pe intreaga durata a contractului, fiind aplicabila valoarea ramasa de achitat.Aceasta dobanda poate fi cumulata si cu eventuale majorari de intarziere datorate pentru neplata la termen.

         Art. 3. Familia Popescu Cristinel si Nicoleta,  va achita pretul locuintei astfel:

a)atat avansul de 15% din valoarea finala de vanzare stabilita conform art.2 alin.(1) cat si comisionul de 1%, la data incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica.

    (b)diferenta pretului de vanzare se va achita in rate lunare egale, esalonate pe o perioada de 10 ani.

    (2)Ratele vor fi platite lunar,  pana pe data de 25 a fiecarei luni.

    (3)Pentru obligatiile neachitate in termen, se vor percepe majorari de intarziere  in procent de 2% din cuantumul lor calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data  stingerii sumei datorate inclusiv.

     (4) In cazul neachitarii a trei rate consecutive, contractul de vanzare-cumparare se considera reziliat de drept, fara nici o alta formalitate, titularul contractului fiind de drept in intarziere si avand obligatia de a preda locuinta la data notificata, fiind decazut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate.

    Art. 4. (1)Transferul dreptului de proprietate asupra locuintei se produce dupa achitarea integrala a valorii de vanzare, cu indeplinirea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

       (2) Odata cu dobandirea dreptului de proprietate asupra locuintei, titularul contractului dobandeste si dreptul de folosinta asupra cotei parti de teren aferente acesteia 2,60% respectiv 10,79 mp pe durata existentei constructiei.

   Art.5 Familia Popescu Cristinel si Nicoleta, va fi notificata de catre Directia economica in vederea perfectarii contractului de vanzare-cumparea al locuintei.

   Art.6 Cheltuielile ocazionate de incheierea contractului de vanzare-cumparare vor fi suportate de catre cumparator.

   Art.7 Se imputerniceste domnul primar Ilie Bonches si doamna Pintescu Maria – Director economic in cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei sa semneze contractul de vanzare-cumparare la notar.

   Art. 8 Primarul municipiului, prin  Directia economica şi Compartimentul locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

29.11.2016

Nr.228