ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1500 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru realizarea cupelor si medaliilor  pentru premierea elevilor participanti la Concursul National de Schi”Bucuriile Zapezii”

 

                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.1640/19.01.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1639/19.01.2016al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1500 de lei pentru Clubul Copiilor si Elevilor Vatra Dornei, pentru realizarea cupelor si medaliilor pentru premierea elevilor participanti la Concursul National de schi ”Bucuriile Zapezii”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

 

                                        Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.23