ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea  zonarii Municipiului Vatra Dornei

 

                                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 noiembrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.35.559/22.11.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.35.560/22.11.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;       

    In temeiul  următoarelor prevederi legale:

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

-  art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.(4) lit. “c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001- a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

                                              

               În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) lit.(c) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1. Se aproba zonarea Municipiului Vatra Dornei conform Anexei la prezenta hotarare.

            Art.2 Primarul Municipiului, prin Serviciul taxe si impozite va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2016

Nr.230