ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii cotei de teren  de teren de 19/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,51mp teren,  aferenta  spatiului medical situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,parter, precum si a cotei de teren de  1/3 din cota de 17/1000  respectiv 2,54 mp teren  din PT 36372 din CF 36372, aferent salii de tratamente coproprietate personala, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Sfrijan Iuliana, proprietara spatiului

 

                                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 noiembrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 35.564/22.11.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.35.565/22.11.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea cotei   de teren de 19/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,51mp teren,  aferenta  spatiului medical situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,parter, precum si a cotei de teren de  1/3 din cota de 17/1000  respectiv 2,54 mp teren  din PT 36372 din CF 36372, aferent salii de tratamente coproprietate personala, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Sfrijan Iuliana , proprietara spatiului.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2016                          

Nr.232