ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară

pentru trimestrul III al anului 2016

 

                                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 noiembrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 35.570/22.11.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.35.571/22.11.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 si 13 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 63/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011 ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) lit.a si art.15 alin.(1) lit.(a) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă conturile  de execuţie bugetară pentru timestrul III al anului 2016, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local,  bugetul fondurilor externe nerambursabile,   conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului     

                            Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2016

Nr.234