ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”  

 

                                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 noiembrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.35.573/22.11.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul 35.574/22.11.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În baza dispoziţiilor Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.82, alin. (1) si (2) din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale actualizata, coroborate cu art.4 al Cap.I si art.5 al Cap.II din OMECTS nr. 5576/2011

            În temeiul art.36, alin. 2, lit. “b”; art.45, alin. 2, lit. „a”; din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.(1) Se aprobă pentru anul  scolar 2016-2017  un număr de 60 de burse şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

a)     burse de merit 31 ;

b)     burse de ajutor social -25;

c)      bursa de boala-1

d)     burse de performanta- 3

      Art.2 Se aproba cuantumul burselor scolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, astfel:

4        bursa de merit/performanta – 80 lei;

      b) bursa sociala/boala -60 de lei;

        Art.3  Se aprobă numărul şi tipul de burse pentru Scoala gimnaziala nr.4 Vatra Dornei,  în conformitate cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

       Art.4.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2016

Nr.236

 

 

                                                           Anexa nr.1 la HCL nr.236/29.11.2016

 

 

Nr.crt.

Denumirea scolii

 

1.

Scoala gimnaziala nr.4 -18 burse

1  burse de merit

16 burse sociale

1 bursa de boala

2.

 Liceul teoretic “Ion Luca ”-30 de  burse

22  burse de merit

3 burse de performanta

5 burse sociale

 

3.

Liceul Tehnologic “Vasile Deac” -12 burse

8  burse de merit

4 burse sociale

 

Total

 

60 de burse

 

 

                                              

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    MARINCA MIHAIELA

        

 

 

 

                   Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

    Vasile Turcu