ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 230 din 18.12.2014 de acordare

a normei de hrana personalului Politiei locale Vatra Dornei

 

                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

           Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.XI din OUG nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

            În conformitate cu prevederile art.1 din HG nr.65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului;

            În conformitate cu preverderile H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 și Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 776 din 30.09.2015;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi al art.4 lit.a alin.6 lit.a, art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei nr. 230 din 18.12.2014, începând cu 1 ianuarie 2016, astfel:

 Alin.1 Se stabileste valoarea financiara a normei de hrana zilnice nr.”6” la 29 lei.

 Alin.2 Se stabileste valoarea financiara a normei de hrana zilnice nr.”12B” la 2 lei.

           Art. 2  Se aprobă ”reguli metodologice privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Vatra Dornei”.

Art. 3  Primarul municipiului, prin Direcţia economică şi compartimentul resurse umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

 

                                        Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.24

 

 

 

          

ANEXA NR.1 LA hcl NR.24/26.01.2016

                                             REGULI METODOLOGICE

privind acordarea normei de hrană personalului

Poliţiei Locale Vatra Dornei

 

Având în vedere art. XI din Ordonanţa de Urgenţă nr. 65/20.10.2014
privind modificarea şi completarea unor acte normative, art. 35^1 din Legea                      nr.155/2010, art. 3 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind
drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 310 din 21.12.2009
privind hrănirea efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor în timp de pace, Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană în timp de pace ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne şi în temeiul H.G. nr. 171 din 11 martie 2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

                   Art.1 (1) Personalul din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Vatra Dornei are dreptul la normă de hrană gratuită, care în timp de pace se acordă potrivit prezentelor norme metodologice.
                             (2) Personalul din cadrul Poliţiei Locale Vatra Dornei beneficiază gratuit de norma de hrană pe întreaga perioadă în care are dreptul la salariu, cu excepţia situaţiilor în care în prezentele norme metodologice sau în legislaţia în domeniu se prevede altfel.

                             (3) Personalul, pe timpul concediului de maternitate, pe timpul concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului medical, internării în spital, concediului
pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, primesc integral valoarea financiară
neimpozabilă, actualizată, a normei de hrană, de care au beneficiat anterior acordării
concediului.

                        (4) Personalul numit în funcţii publice pe perioadă determinată, care ocupă
temporar funcţii rămase disponibile ca urmare a suspendării raporturilor de muncă,
beneficiază integral de valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană.

                        (5) Personalul căruia urmează a-i înceta raporturile de serviciu beneficiază de
contravaloarea financiară a normei de hrană la care are dreptul, până la data terminării
predării funcţiei, fără a depăşi termenul de predare stabilit de legislaţia în vigoare.

              Art.2 Norma de hrană se acordă personalului în limita unor plafoane calorice
zilnice, care constituie norme de hrană zilnică.

             Art.3 (1) Valoarea financiară a normelor zilnice de hrană se stabileşte şi se
actualizează, în mod unitar, de către Ministerul Apărării Naţionale, împreună cu celelalte
instituţii publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
în funcţie de indicii preţului de consum pentru actualizarea inflaţiei, a elementelor
patrimoniale, capitolul „mărfuri alimentare”, publicat de Institutul Naţional de
Statistică în Buletinul Statistic al preţurilor, pentru sortimentele de produse din structura
normelor de hrană.

 

                    

   (2) Actualizarea valorii financiare a normei de hrană se face periodic, pe baza indicilor preţurilor de consum prevăzuţi la Art. 1, dacă rezultă diferenţe de peste                         5 % faţă de luna în care s-a stabilit ultima valoare. De valoarea financiară reactualizată a
normei de hrană beneficiază personalul din cadrul Poliţiei Locale Vatra Dornei.

        (3) Alocaţia valorică a normei de hrană, precum şi actualizarea acesteia conform legii se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

        (4) Valoarea financiară lunară a normei de hrană se calculează prin înmulţirea
valorii financiare zilnice a normei de hrană cu numărul de zile calendaristice din luna
respectivă.

     (5) Se menţin în plată valorile financiare ale normelor de hrană, aprobate prin
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 776 din 30 septembrie 2015, astfel:

·         Norma de hrană nr.   6        - 5.010 calorii om/zi = 29 lei/persoană/zi,

·         Norma de hrană nr. 12 „B” -    660 calorii om/zi =  2 lei/persoană/zi.

CAPITOLUL II

              Art.4 (1) Personalul din cadrul Poliţiei Locale Vatra Dornei, beneficiază lunar, la salariu, de valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană nr. 6, aprobată prin
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 776 din 30 septembrie 2015.

                        (2) Personalul care ocupă funcţii de conducere, care execută activităţi de permanenţă şi poliţiştii locali care lucrează în ture primesc suplimentar, în mod similar, şi valoarea financiară neimpozabilă a Normei de hrană nr. 12 B, numai pe timpul lucrului efectiv.

CAPITOLUL III

            Art.5 (1) Normele de hrană se aplică pe tot parcursul anului, inclusiv pentru
misiunile şi deplasările în alte localităţi din ţară sau din străinătate, în interes de serviciu.
                       (2)  Alocarea/ scoaterea de la drepturile de hrană a personalului Poliţiei Locale Vatra Dornei, care beneficiază de normă de hrană, se face nominal, prin Dispoziţie a Primarului.                                     

                       (3) Dispoziţia Primarului va preciza pentru fiecare persoană normele de hrană de care beneficiază, valoarea financiară actualizată a normei de hrană şi locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.

                       (4) Pe timpul participării la cursuri organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, personalul
care primeşte drepturile de hrană sub forma valorii financiare, achită instituţiilor de
învăţământ contravaloarea mesei servite, acolo unde acest lucru este posibil.

                       (5) Personalul aflat în situaţia prevăzută la alineatul (4), primeşte în continuare de la unitatea care le asigură salariul, drepturile de hrană sub forma valorii financiare neimpozabile.

                       (6) Personalul care are raportul de muncă suspendat (nu primeşte salariu), conform legii, nu beneficiază de norma de hrană.

                Art.6 Prezentele norme metodologice se completează în mod corespunzător, prin
similitudine, cu prevederile actelor normative în domeniu aplicabile.