ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor   de urgenta pentru  Nivereschi Chirilescu Luminita pentru  suportarea cheltuielilor de inmormantare ale sotului acesteia Nivereschi Chirilescu Dorel

 

 

                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                          intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 noiembrie   2016            

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.36.151/24.11.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.36152/24.11.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei,  ajutor de urgenţă pentru  Nivereschi Chirilescu Luminita pentru  suportarea cheltuielilor de inmormantare ale sotului acesteia Nivereschi Chirilescu Dorel.

            Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2016

Nr.240