ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

 privind completarea HCL nr.219/2016 privind „aprobarea manifestarilor culturale  organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei  in cadrul primei editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, in perioada 1-31 decembrie 2016”

 

                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                          intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 noiembrie   2016            

 

           Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) punctele 1, 4, 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă completarea HCL nr.219/2016 privind „aprobarea manifestarilor culturale  organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei  in cadrul primei editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, in perioada 1-31 decembrie 2016” astfel:

Art.1.1 Se aproba tariful  de 140 lei/mp/luna pentru teren si chiosc destinat comertului cu ocazia evenimentelor organizate de Primaria Municipiului Vatra Dornei

            Art. 1.2.  Se aproba amplasarea chioscurilor destinate comertului cu ocazia evenimentelor organizate de Primaria Municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotarare.

 Art.2. Primarul, prin   Serviciul Urbanism si Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2016

Nr.241