ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

 

                                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                      intrunit in sedinta   de indata   din data de  08 decembrie   2016

     

      Având în vedere expunerea de motive nr.37580/08.12.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.37581/08.12.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscale,  Legea nr.339/2015  a bugetului de stat pe anul 2016;

    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

      Art. 1 Se aprobă  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, conform influentei prevazuta in anexa nr.1 , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

08.12.2016

Nr.244