ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului vatra dornei pentru urmatoarele 3 luni

 

                                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                      intrunit in sedinta    ordinara in data de  20 decembrie   2016

 

           Având în vedere expunerea de motive nr.38.312/15.12.2016 a primarul Municipiului Vatra Dornei, referatul nr.38.313/15.12.2016 al Secretarului Municipiului, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.35, art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art.9 alin.(1) şi art.10 alin. (1), alin.(2) din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,

          În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(9), art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Â R E :

 

   Art.1 Se alege preşedinte de şedinţă,  DOMNUL CONSILIER – Chiruta Vasile, care va  conduce lucrările şedinţelor  Consiliului Local  pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna DECEMBRIE  2016.

             Art.2.Persoana nominalizata la art.1 , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

20.12.2016

Nr.245