ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

 

                                       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                      intrunit in sedinta    ordinara in data de  20 decembrie   2016

  

        Avānd īn vedere expunerea de motive nr.38.315/15.12.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.38.316/15.12.2016 al compartimentului de specialitate precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Īn conformitate cu prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Instrucţiunile nr. 2 privind decontarea navetei cadrelor didactice, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

             Īn temeiul art.36, alin. (1), alin. (2) lit. a, şi alin. (6) lit. a, pct.1, şi art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă alocarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare,  prevăzut īn anexa la prezenta hotărāre.

Art.2. Sumele vor fi suportate din bugetul local pe baza de documente justificative.

Art.3.- Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin Direcţia Economică şi ordonatorii tertiari de credite bugetare ai instituţiilor de īnvăţămānt, vor duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

20.12.2016

Nr.246