ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea preţurilor de referinta pentru anul 2017 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

 

                                                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                               intrunit in sedinta    ordinara in data de  20 decembrie   2016

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.38318/15.12.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.38319/15.12.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  art.1 din HG nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu nodificarile si completarile ulterioare,  ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  preturile de referinta pentru anul 2017 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei conform  metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior prevazuta in Decizia nr.383/28.09.2016 a Regiei Nationale a Padurilor Romsilva.

         Art. 2 Preturile de referinta prevazute la art.1 se folosesc la stabilirea preturilor de APV in conformitate cu prevederile art.1 lit.r din Regulamentul de valorificare a masei lemnaose din fondul forestier proprietate publica aprobat prin HG nr.617/2016.

          Art.3 Pretul de pornire la licitatie pentru fiecare partida/lot/piesa se va stabili de catre Consiliul local Vatra Dornei, pornind de la pretul de APV,  inainte de organizarea fiecarei licitatii dupa prezentarea partizilor de catre ocoalele silvice care au in administrare suprafata fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea a Municipiului Vatra Dornei.

         Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 45/2016 îşi încetează aplicabilitatea.

       Art. 5 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

Vatra Dornei

20.12.2016

Nr.247