ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

                                                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                               intrunit in sedinta    ordinara in data de  20 decembrie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.38321/15.12.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.38322/15.12.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 proprietatea publică, actualizata si regimul juridic al acesteia;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.     

    Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Runc nr.7  format din  incaperile notate in plan cu nr.15-18, in suprafata de 43,30 mp,   identic cu  nr.cadastral 34982-C1-U din CF 34982.

     Art.3  – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

Vatra Dornei

20.12.2016

Nr.248